Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej

Pomiar elektryczny

Przeprowadzamy profesjonalne pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach o różnej kubaturze i przeznaczeniu takie jak: obiekty mieszkalne, handlowo-usługowe, biurowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i inne. W naszej ofercie znajdują się następujące usługi

  • kompleksowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej
  • pomiary impedancji pętli zwarcia (tzw. "zerowanie")
  • pomiary rezystancji izolacji
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • oględziny i ocenę instalacji elektrycznej
  • oględziny i ocenę instalacji odgromowej
  • pomiary rezystancji uziemienia
  • pomiary rezystywności gruntu

Z Prawa Budowlanego wynika, że obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli okresowej przez właściciela lub zarządcę co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:

Lp. Rodzaj pomieszczenia Rezystancji izolacji Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
1 O wyziewach żrących Nie rzadziej, niż co 1 rok Nie rzadziej, niż co 1 rok
2 Zagrożone wybuchem Nie rzadziej, niż co 1 rok Nie rzadziej, niż co 1 rok
3 Otwarta przestrzeń Nie rzadziej, niż co 5 rok Nie rzadziej, niż co 1 rok
4 Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%i przejściowo wilgotne (75 do 100%) Nie rzadziej, niż co 5 rok Nie rzadziej, niż co 1 rok
5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) Nie rzadziej, niż co 5 rok Nie rzadziej, niż co 1 rok
6 Zagrożone pożarem Nie rzadziej, niż co 1 rok Nie rzadziej, niż co 5 rok
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III) Nie rzadziej, niż co 1 rok Nie rzadziej, niż co 5 rok
8 Zapylone Nie rzadziej, niż co 5 rok Nie rzadziej, niż co 5 rok
9 Pozostałe niewymienione w p.1-8 Nie rzadziej, niż co 5 rok Nie rzadziej, niż co 5 rok