Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane - kontora ogrzewania

Przeglądy budowlane wykonywane przez nasz Zespół Wykwalifikowanych Rzeczoznawców Budowlanych są wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego. Proponujemy Państwu następujące rodzaje przeglądów:

  • Przeglądy sanitarne (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, z.w.u, kan);
  • Przeglądy w zakresie oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych;
  • Przeglądy w zakresie sprawdzenia stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów;
  • Przeglądy kominiarskie (w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych).

Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków do przeprowadzania kontroli okresowych (raz w roku oraz co pięć lat).

Mówi o tym art. 62 ust. 1 prawa budowlanego.
W zakres kontroli rocznych wchodzi sprawdzanie drożności przewodów:

  • wentylacyjnych,
  • dymowych,
  • spalinowych

Prawo budowlane ogranicza kontrolę, ale całkowicie jej nie znosi. Obliguje m.in. do rocznych kontroli wspomnianych trzech typów przewodów oraz instalacji gazowych. Po kontroli właściciele oraz zarządcy mają obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Mają być wymienione w protokole z kontroli, a jego kopia musi trafić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Co najmniej 1 w roku powinien być sprawdzany stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Raz na rok należy również skontrolować instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe oraz przewody kominowe. Wynika to z art. 62 prawa budowlanego.

Niewykonanie obowiązku przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego jest wykroczeniem, za popełnienie którego grozi grzywna w wysokości nawet do 5000 zł.